Ochrona środowiska w Oświęcimiu…

W związku z licznymi medialnymi doniesieniami dotyczącymi złego stanu jakości ochrony środowiska w Oświęcimiu poprosiłem Pana Prezydenta Oświęcimia o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie do tej pory działania wdrożyło Miasto Oświęcim w zakresie Programu Ochrony Powietrza i realizacji jego wytycznych na obszarze miasta?

2. Jakie działania zostały wdrożone w latach 2014-2018 w zakresie ograniczenia emisji (w rozbiciu na poszczególne lata)? Ile budynków udało się objąć takimi działaniami? Ile zostało wymienionych pieców? Ile zostało wykonanych przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej? Czy planuje się przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców Oświęcimia w celu ustalenia budżetu dla tych zadań na następny rok?

3. Jaki jest stan sieci kanalizacyjnej – opadowej, sanitarnej, przemysłowej? Z jaką częstotliwością podlega ona przeglądom? W jakich odstępach czasowych jest ona czyszczona? Kto (jaka firma) wykonuje te prace? Jaki jest harmonogram przeglądów kanalizacji? Które odcinki sieci kanalizacyjnej wymagają wymiany? Czy zostały oszacowane koszty związane z modernizacją tej sieci?

4. Jakie wdrożono działania w zakresie gospodarki odpadami? Czy zostały zrealizowane wytyczne z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami? Jaki procent stanowią odpady segregowane w stosunku do odpadów niesegregowanych? Ile gospodarstw domowych nie segreguje odpadów?

Autor: Jakub Przewoźnik