Co słychać w autobusach MZK?

Na ostatniej sesji Rady Miasta złożyłem poniższą interpelację:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie rejestracji dźwięku w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.
Jak wynika z informacji przekazywanych przez kierowców oraz mieszkańców miasta, w autobusach MZK oprócz nagrywania obrazu, utrwalany jest również dźwięk rozmów z przestrzeni pasażerskiej. Wielu pasażerów jest zaniepokojonych tym faktem.
Z mojej wiedzy wynika, że nigdzie w przestrzeni medialnej Oświęcimia, nie pojawiła się wzmianka o ewentualnej rejestracji dźwięku w pojazdach taboru MZK. Również w przestrzeni autobusu nie ma czytelnej informacji o tym fakcie. O ile do monitoringu wizyjnego, ze względów bezpieczeństwa, wszyscy już przywykli, a autobusy są stosownie oznakowane, to zapis dźwięku z wnętrza autobusu może wydawać się zbyt daleką ingerencją w prywatność pasażerów.
Należy również dodać, że Urząd Ochrony Danych Osobowych wiele razy negatywnie komentował możliwości rejestrowania dźwięku bez wyraźnego upoważnienia ustawowego (co może narazić Miasto i spółkę na odpowiedzialność odszkodowawczą). Bardzo często Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę jest niezgodne z prawem.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy w autobusach MZK rejestrowany jest obraz wraz z dźwiękiem?
• Czy nagrywanie dźwięku w autobusach MZK jest zgodne z prawem?
• Jeśli w autobusach MZK jest nagrywany dźwięk to: od kiedy trwa jego nagrywanie? W jakim celu wykorzystywane są nagrania? Jak długo przechowuje się zapisy audio? W jaki sposób są zabezpieczone nagrania przed dostępem do nich osób trzecich? Kto wydał polecenie nagrywania obrazu wraz z dźwiękiem?
• Czy w przypadku rejestrowania dźwięku wraz z obrazem pasażerowie autobusów MZK są o tym skutecznie informowani? Jeśli tak, to w jaki sposób?
• W jaki sposób została uregulowana kwestia nagrywania zapisu audio pracowników MZK? Czy w regulaminie pracy funkcjonują zapisy regulujące nagrywanie dźwięku i obrazu? Proszę o dołączenie do odpowiedzi fragmentu regulaminu pracy dotyczącego nagrań dźwięku z wnętrza autobusów.
• Czy kiedykolwiek przedmiotem kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w MZK była kwestia rejestracji audio-wideo z autobusów MZK? Jeśli tak, proszę o dołączenie fragmentów protokołów pokontrolnych. Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik